horna micina logo erb

Elektronická úradná tabuľa

Obec Horná Mičiná

Rozhodnutie ŽP BB

V prílohe je rozhodnutie Okresného úradu Banská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie, Oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek prostredia ...
Detaily zverejnenia

Regionálna územná stratégia BBK

Obstarávateľ dokumentu, Banskobystrický samosprávny kraj, Odbor regionálneho rozvoja, dopravy a investícií, Nám. SNP 23, 97401 Banská Bystrica ktorý predložil Okresnému ...
Detaily zverejnenia

Návrh plánu kontrolnej činnosti 1. polrok 2019

Návrh plánu kontrolnej činnosti (nižšie) na 1. polrok 2019 Návrh plánu kontrolnej činnosti na 1.polrok 2019 ...
Detaily zverejnenia

Zámer predaja majetku obce

Obec  Horná Mičiná, Horná Mičiná č. 79, 974 01  Horná Mičiná ZÁMER PREDAJA MAJETKU OBCE Obec Horná Mičiná týmto v súlade ...
Detaily zverejnenia

Návrh plánu kontrolnej činnosti

Návrh plánu kontrolnej činnosti (nižšie) Návrh plánu kontrolnej činnosti ...
Detaily zverejnenia

Zámer o nájme poľnohospodárskych pozemkov a ostatných plôch

Obec Horná Mičiná v zmysle §9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších ...
Detaily zverejnenia

Zámer previesť obecný majetok z dôvodu osobitného zreteľa

Obec Horná Mičiná v zmysle §9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších ...
Detaily zverejnenia

Záverečný účet obce za r. 2017

Záverečný účet a rozpočtové hospodárenie obce Horná Mičiná za rok 2017: Predkladateľ: Ivan Lenár Spracoval: Ing. Hýblová Jaroslava V Hornej ...
Detaily zverejnenia

Dodatok č. 2 ku Zmluve č. 661/2012/OVZ

Dodatok č. 2 k Zmluve č. 661/2012/OVZ o zriadení spoločného obecného úradu uzatvorenej podľa §20a zákona č. 369/1990 zb. o ...
Detaily zverejnenia

Začatie stavebného konania – ZEDA – verejná vyhláška

Stavebník: ZEDA B. Bystrica Predmetom konania je vydanie povolenia na umiestnenie a uskutočnenie kompletnej výmeny jestvujúcej strojnotechnologickej časti výroby asfaltových ...
Detaily zverejnenia